【rock n cash】Khánh Hòa phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu chính quyền