【mnl777】Tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi số tại Bộ Công Thương

Bộ Công Thương thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu phục vụ chuyển đổi số quốc gia với mục tiêu coi người dân,ếptụcđẩymạnhcôngtácchuyểnđổisốtạiBộCôngThươmnl777 doanh nghiệp là trung tâm phục vụ.