【quay hũ miễn phí】Bộ Y tế dự thảo hướng dẫn xây dựng giá gói thầu trang thiết bị y tế

ộYtếdựthảohướngdẫnxâydựnggiágóithầutrangthiếtbịytếquay hũ miễn phíChủ đầu tư xác định giá gói thầu căn cứ ít nhất 1 trong các tài liệu: giá thị trường được tham khảo từ báo giá của nhà cung cấp; giá trúng thầu của gói thầu mua sắm tương tự trong thời gian gần nhất.