【easy slots】Lễ Chol Chnam Thmay - nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Khmer

Lễ Chol Chnam Thmay còn gọi là lễ Vào năm mới là một trong những di sản văn hóa độc đáo của đồng bào Khmer đã và đang được gìn giữ,ễCholChnamThmaynétvănhóađặcsắccủađồngbàeasy slots bảo tồn, phát huy giá trị.