【nohu dress code】Liên đoàn trượt băng Việt Nam có tên mới sau khi bổ sung môn Roller

ênđoàntrượtbăngViệtNamcótênmớisaukhibổsungmônohu dress codeLiên đoàn trượt băng Việt Nam đổi tên thành Liên đoàn trượt băng và Roller Việt Nam sau khi bổ sung bộ môn Roller nhằm đẩy mạnh sự phát triển để hướng tới Olympic trong tương lai.