【vegasslots】Tổng Bí thư: Quyết liệt hơn trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh không chỉ đấu tranh phòng,ổngBíthưQuyếtliệthơntrongđấutranhphòngchốngthamnhũvegasslots chống tham nhũng mà coi trọng cả phòng, chống tiêu cực với trọng tâm là sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.