【sơ đồ bến xe giáp bát】Bà Hà Thị Nga tái đắc cử Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

​Chiều 10/3/2022,àHàThịNgatáiđắccửChủtịchHộiLiênhiệpPhụnữViệsơ đồ bến xe giáp bát bà Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XII đã được bầu tái đắc cử Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIII.